Ons glo God is die outeur van ons verhaal!

Ons storie is soos alle stories 'n storie van seisoene ...... van begin tot einde 'n storie van God se Genade!

Alles het 'n begin...

Die Christelike evangelie is in Empangeni geplant deur ‘n Amerikaanse sendeling, eerw. Grout, in die 1840’s by ‘n tydelike sendingstasie aan die Mpangeni-spruit.

Gedurende die 1850’s – 1860’s was daar ‘n Noorweegse sendingstasie te Ngwelezane, voordat Empangeni-dorp gestig is, met die naam  “INKANJEZU” wat sterlig beteken. Die eerste sendelingskind word begrawe in die 1850’s by die Noorweegse sendingstasie. Die dorp ontstaan in 1903 uit die sendingstasie, suikermeul en spoorwegstasie.

Op hierdie stadium vorm Empangeni deel van die NGK Melmoth-gemeente, en die grens strek tot aan Mosambiek.  Een keer per maand was daar plaaslike besoeke en ‘n erediens in Empangeni. Dit was ‘n afgeleë gebied en ‘n groot area wat moeilik was vir bearbeiding. Baie sendelinge het in hierdie onherbergsame gebied die Woord kom uitdra. Die eerste kerkgebou in Empangeni was ‘n sinkgebou by die spoorlyn.  Die traporrel wat gebruik was is later aan die dorpsmuseum geskenk. Dit was moeilike jare agv die Tweede Wêreldoorlog en die Afrikaners is arm en kry swaar.

Die begin kry rigting!

Die behoefte by lidmate in Empangeni aan ‘n eie kerk lei tot afstigting van Melmoth in 1943. Die eerste leraar is ds GJ van Zyl. Die Empangeni gemeente se grense is uitgestrek – dit sluit Richardsbaai en Mtubatuba in. Die paaie was ook nie in ‘n baie goeie toestand nie. Dienste in die kerksaal, wat in 1949 voltooi is, was baie "warm" met geen lugverkoeling of klankversterkers nie. Die Universiteit van Zoeloeland se personeel (doserend sowel as administratief) is byna almal lidmate van die NG Kerk en die Teologie Fakulteit het ‘n sterk invloed op die kerkraad gehad en stel hoë eise aan die prediking. Gemeente dames doen self al die spyseneering vir troues as fondsinsameling en in 1966 word 'n siersteengebou in gebruik geneem in die ‘bo-dorp’. Die NGK is midde in die tydperk van apartheid!

Noordland stig af in 1972 en ontvang die kerkgebou as bruidskat en Empangeni-gemeente trek terug kerksaal toe. Ds Hennie du Toit hou eredienste in die warm kerksaal. Prof Johny Mostert is die sendingpredikant. Kerk en kultuur is baie bedrywig in die dorp. Die gemeente getalle groei met die gevolg dat die kerksaal te klein word. Ds Ettienne Stassen, met ingenieursagtergrond, help met die nuwe kerkgebou.  Hy verwesenlik: ‘Op dié rots sal ek my gemeente bou’, met ‘n klip uit die omgewing wat nou nog stewig voor die kansel staan. Die nuwe kerkgebou in Kerkstraat word in 1983 in gebruik geneem. Die Kerkraad stry op hierdie stadium oor swart pakke(!) en br C Corbett wen(!) met die gevolg dat  Ds Japie Steyn voortgaan om te preek dat die sweet so tap in die warm swart pak en toga! Ten spyte van die hitte word die tydperk gekenmerk deur 'n baie flukse diakonie. Die gemeentebasaar word afgeskaal na ‘n aktiwiteit in die kerksaal ipv die stadsaal. Ds Barry van der Merwe arriveer in hierdie tyd en bring oplewing! Verskeie gemeentekonserte word gehou en lidmate is  baie betrokke voor en agter die skerms. Sedert 1989 word daar jaarliks dankofferfeeste gehou. Een van die huidige predikantspare, ds Charle en Martie Rossouw arriveer in 1989. Intussen is Richardsbaai besig om te ontwikkel, wat oa. ‘n invloei van kundige leiers veroorsaak. Kerk, politiek en kultuur is baie vervleg. Skooladviesrade ontstaan. Die Universiteit van Zoeloeland se invloed op die gemeente is steeds beide stimulerend en stremmend. Richardsbaai se hawe open in 1976, en 'n ekonomiese bloeitydperk volg wat voorspoed beteken. Die Algemene Sinode aanvaar kerk en samelewing., en plaaslik gaan dit ekonomies moeiliker en mense kry weer swaar agv.. die sanksies in die 80’s

Ds Lambert Jacobs word bevestig in 1991 en moedig die bou van ‘n eie kerkgebou in Mtunzini aan. Dinamiese uitbreiding en konsolidasie vind plaas en Mtunzini kry 'n eie kerkgebou. Die 50-jarige fees word gehou in 1993 en 'n Feesbundel verskyn. Die Gemeente ontwikkel en stel ‘n jeugwerkster aan. Ds André van Rooyen word aangestel as derde leraar, met  die jeug as opdrag, en so begin die eerste "tydperk van die drie leraars". Selgroepe en wyksbyeenkomste werk goed en met die gemeentesang gaan dit baie goed. Ds André van Rooyen  aanvaar 'n beroep en daar is weer net twee predikante. Lidmaatgetalle neem af agv. demografiese redes.

Die Demokrasie breek aan in 1994 en Mnr. Mandela word President. Intussen word die Afrikaner-gemeenskap in Zululand al hoe kleiner.

Ds Lambert Jacobs verlaat gemeente as Produksiehoof van Lux Verbi. Groot opwinding en samewerking tussen Empangeni en Mtunzini word beleef in die proses om ds Hennie  en Paula van den Heever te beroep as tweede leraar. Alhoewel Mtunzini en Empangeni elkeen sy eie identiteit ontwikkel het, word die eenheid behou en die diversiteit bestuur. Vroue-lidmate is steeds baie aktief in die kerk. Die kerkraad krimp. Ds Hennie is betrokke by die jeug en inisieer die bou van jeugfasiliteite, en 'n koffiekroeg, by name RADIX, sien die lig.

Die rigting kry diepte!

Die kerkraad doen strategiese beplanning en verskeie probleem-areas word geïdentifiseer, maar sonder 'n noemenswaardige verskil in bywoning. Die gemeente slaag egter daarin om op fisiese en finansiële vlak te oorleef. Die Getuienisaksie beleef in hierdie tyd 'n oplewing. In 2002 skuif die basaar weer terug na die Burgersentrum toe en word dit voorwaar ‘n feesgeleentheid. Die fisiese versorging van die kerk en geboue kry 'n slag goeie aandag. Intussen het dit al hoe moeiliker vir Noordland geword om met dalende lidmaattalle te oorleef, en het samesprekings tussen die twee gemeentes plaasgevind om na 'n oplossing te soek. Na daar besluit is op Sinodale fasilitering, en verskeie gespreksgeleenthede, ook met die gemeente-lede van beide gemeentes is daar ooreengekom dat 'n "nuwe" gemeente tot stand sal kom. Die naam, Empangeni, is behou maar die verskillende spiritualiteits-behoeftes is deeglik in ag geneem en beplan sodat almal so tuis as moontlik kon voel, totdat ons mekaar as familie en geloofsgenote beter leer ken het. Op die eerste Desember 2005 word Empangeni en Noordland een gemeente met drie leraars en twee kantoordames en drie gemeente-koppe! Die eenwording het nie net goed afgeloop nie maar het weereens bevestig hoe belangrik en onontbeerlik goeie verhoudinge in die kerk is, veral in tye van onsekerheid en oorgang. Waardevolle lesse is geleer en ons glo die Gemeente is nou selfs beter toegerus vir die groot uitdagings van ons omgewing.

'n Nuwe seisoen..

Die tweede "tydperk van die drie leraars" het ongelukkig nie te lank voortgeduur nie aangesien Ds. Erik en Marietjie Brits 'n beroep na Sabie aanvaar het en op die 20 Julie 2008 demissie ontvang het. Die kerkraad besluit om nie die pos weer te vul nie aangesien die vermindering van lidmate, vanweë demografiese redes, steeds voortgeduur het. Dit het groot uitdagings meegebring vir die bediening van die drie gemeenskappe, maar na strategiese denke en beplanning is daar maniere gevind om op 'n redelike manier in so veel moontlik van die behoeftes te voorsien.
Terug Terug na bo
 
:
8 Kerk Straat
South Africa
Tel: 035 772 3644

Kwikwap Webwerf Konsultant: Verona


Besoekers tot datum: 515317 Webwerf ontwikkel deur Kwikwap

Copyright © 2019 Nederduitse Gereformeerde Kerk Empangeni. All Rights Reserved.