Die storie van die NG Kerk in Mtunzini.

Sedert die stigting van die gemeente Empangeni was Mtunzini deel van die uitgebreide area waarvoor die gemeente verantwoordelikheid aanvaar het. Met die stigting van die Universiteit van Zululand in 1959, en die snelle ontwikkeling van die hawe en meegaande groot nywerhede, het ‘n aansienlike aantal lidmate hulle in Mtunzini gevestig. Tot in 1970 is lidmate tuis besoek, maar alle eredienste het in Empangeni plaasgevind. Plaaslik was die Sondagskool en ‘n baie bedrywige Vrouediens goed op dreef. Die huidige Vroue-Bybelstudie op ‘n Maandagmiddag is al sedert die vroeë 70’s aan die gang!

In 1970 het die kerkraad van Empangeni besluit dat een erediens per maand in Mtunzini gehou sou word en  waar ouderlinge soms as predikers sou moes instaan! Dit het later vermeerder na twee dienste per maand en die groot aantal dosente verbonde aan die Teologie Departement van Unizul is ingespan om te help. Dienste is beurtelings in die Dorpsaal en die Anglikaanse Kerk gehou. Teen 1980 is besluit dat getalle ‘n weeklikse diens regverdig en is daar mettertyd ook begin met afsonderlike kerkraadsvergaderings op Mtunzini. Teen 1990 was slegs die Dorpsaal groot genoeg vir eredienste. Reeds in 1954 is daar by geleentheid van ‘n vleisbraai ‘n bedrag van £120 ingesamel vir ‘n eie kerkgebou, en toe die Dorpsraad in 1992 die huidige perseel as plek van aanbidding soneer het, het die dames ywerig begin geld insamel deur die ou beproefde roete via die kospotte! In ‘n jaar is R80 000 bymekaar gemaak, bykans die helfte van die totale boukoste, en is die kerkgebou op 26 November 1994 vreugdevol ingewy. Hierdie eenvoudige, veeldoelige  kerkgebou, vol lig en met ‘n openheid op die natuur daar buite word dikwels vir gesamentlike byeenkomste of vir groter troues of begrafnisse op die dorp gebruik, en dra so by tot ‘n gees van liefde en samehorigheid onder die gelowiges van verskillende kerke en versterk die gevoel van eenheid in Christus.

Mtunzini het sy eie profiel en karakter en sou as ‘n goeie voorbeeld kon dien van wat met, ‘n gemeente as familie, bedoel word. Omdat almal mekaar so goed en lankal ken, is dit vir nuwe lidmate nie altyd maklik om deel te voel van die groep nie, maar as hierdie “familie”  eers onder jou vel ingekruip het, sal hulle jou versorg en bystaan soos niemand anders nie!

Mtunzini met al sy natuurskoon en rykdom van stilte en rustigheid sou maklik ‘n plek van selfgenoegsaamheid kon word, maar dis juis hier waar die Here Sy kinders  roep om kreatief namens Hom hulp en hoop aan mekaar en aan die wêreld te bied.


 

Terug Terug na bo
 
:
8 Kerk Straat
South Africa
Tel: 035 772 3644

Kwikwap Webwerf Konsultant: Verona


Besoekers tot datum: 517846 Webwerf ontwikkel deur Kwikwap

Copyright © 2019 Nederduitse Gereformeerde Kerk Empangeni. All Rights Reserved.